Algemene voorwaarden Cursussen

Artikel 1: Algemeen

Voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken, zullen de volgende voorwaarden en condities van toepassing zijn op de overeenkomst aangegaan door en met DJ School Beatz B.V., hierna te noemen “Beatz”.

Het hiernavolgende heeft betrekking op de DJ- en Producer cursussen.

Artikel 2: Verbintenis van partijen

Beatz zal voor de lessen haar apparatuur, ruimte en nodige personeel beschikbaar stellen en zal er zorg voor dragen dat alles functioneert zoals het dient te functioneren.

Artikel 3: Vastleggen van de lessen

Het is de cursist niet toegestaan de lessen vast te leggen met behulp van opnameapparatuur van welke aard dan ook. Bij herhaalde overtreding van deze voorwaarde behoudt Beatz zich het recht de cursist van de opleiding te verwijderen zonder recht op restitutie van het lesgeld. Indien lesmaterialen of lessen van Beatz via internet verspreidt worden, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

Artikel 4: Annulering

Annulering van de cursus dient minimaal 7 dagen voor aanvang van de cursus te geschieden en is dan kosteloos. In alle andere gevallen wordt het cursusgeld niet gerestitutioneerd.

Indien een cursist niet kan deelnemen aan een les dan dient dit minimaal 24 uur voor aanvang van de les aan Beatz gemeld te worden. Alleen dan kan de les op een nader te bepalen tijdstip ingehaald worden. Bij het niet tijdig afmelden door cursist komt de les te vervallen en wordt er geen lesgeld door Beatz gerestitutioneerd.

Artikel 5: Vroegtijdig stoppen met de cursus

Indien de cursist gedurende de cursus besluit te stoppen, blijft het volledige cursusgeld verschuldigd. Hier kan slechts in uitzonderlijke gevallen, zoals langdurige ziekte of andere vormen van overmacht, van worden afgeweken. Er kan geen cursusgeld worden gerestitutioneerd.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Beatz is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door toedoen van de cursist. Cursist zal de aanwijzingen tijdens de lessen opvolgen en zich houden aan de instructies. Alle schade wegens wangedrag op welk punt dan ook, zal verhaald worden op de cursist. Beatz houdt zich het recht voor de cursist bij wangedrag van de opleiding te verwijderen. Cursist vrijwaart hierbij Beatz van alle schadeclaims zoals bedoeld in deze bepaling.

Artikel 7: Overmacht

In geval van duidelijk aanwezige overmacht is Beatz gerechtigd de cursus uit te stellen zonder dat zij aansprakelijk is voor enigerlei schade of kosten voor de cursist. Onder deze overmacht wordt verstaan: stakingen, uitsluitingen, vertragingen, brand, ziekte, oorlog, opstand, rellen, natuurrampen, overheidsmaatregelen, stroomuitval, weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen, faillissement van toeleveranciers, uitvallen van (opname-) apparatuur evenals plotseling opkomende, niet direct te verhelpen storingen in de apparatuur.

Artikel 8: Opdracht en Opdrachtacceptatie

Beatz is slechts dan gebonden aan een opdracht wanneer deze schriftelijk, middels een overeenkomst, is geaccepteerd. Cursist is hoofdelijk gebonden aan de schriftelijke overeenkomst. Indien een optie is volgeboekt behoudt Beatz zich het recht voor een inschrijving op die optie te weigeren.

Artikel 9:  Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling mag zowel contant worden voldaan als middels een betaling op een door Beatz aan te geven rekening in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Beatz aangegeven. Beatz is gerechtigd om periodiek te factureren. De lessen kunnen niet eerder starten dan wanneer de betaling door Beatz is ontvangen.

Artikel 10: Het niet nakomen van financiële verplichtingen

Indien de cursist om welke reden dan ook niet bereid, of in staat is het cursusgeld te voldoen en niet bereid is een betalingsregeling te treffen en/of aan de termijnen van de betalingsregeling te voldoen, is Beatz gerechtigd maatregelen te treffen teneinde de vordering op de cursist te verhalen. Alle kosten en bijkomende kosten, direct of indirect, die een gevolg zijn van het innen van de vordering zullen in zijn geheel op de cursist verhaald worden.

Artikel 11:  Intellectuele eigendom

Beatz behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Beatz heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de cursist ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12: Toepasselijk recht

12.1 Op deze bepalingen is het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
12.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
12.3 Het niet naleven van de algemene voorwaarden heeft onmiddellijk en onomkeerbare opzegging van de overeenkomst, inclusief reeds gemaakte reserveringen, tot gevolg, zonder recht op restitutie of de mogelijkheid tot het verhalen op eventueel daaruit voortvloeiende schade voor de cursist.