Algemene voorwaarden Club Beatz

Artikel 1: Algemeen

Voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken, zullen de volgende voorwaarden en condities van toepassing zijn op de overeenkomst aangegaan door en met DJ School Beatz B.V., hierna te noemen “Beatz”.

Het hiernavolgende heeft betrekking op de verhuur/huur van Club Beatz. 

Artikel 2: Definities

2.1 Onder verhuurder wordt verstaan Beatz. Onder huurder wordt verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die met verhuurder (Beatz) een reserverings-/zaalhuurovereenkomst heeft gesloten.
2.2 Onder overeenkomst wordt verstaan de reserveringsovereenkomst tussen huurder en Beatz, waarbij huurder voor bepaalde tijd de zaal huurt.
2.3 Onder zaal wordt verstaan de ruimte die Beatz als zodanig aan huurders aanbiedt.
2.4 Onder aanbetaling wordt verstaan een bedrag gelijk aan 25% van de overeengekomen offerte/getekende overeenkomst.
2.5 Onder gebruikers/gasten wordt verstaan de deelnemers aan een activiteit van huurder.
2.6 Onder annulering wordt verstaan het opzeggen van de overeenkomst door huurder.

Artikel 3: Reservering

3.1 Alle door Beatz gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, d.w.z. onder het uitdrukkelijk voorbehoud dat er pas sprake is van een verplichting van de zijde van Beatz op het moment dat een door huurder bevestigde overeenkomst in het bezit is van Beatz en de eventuele aanbetaling door Beatz is ontvangen.
3.2 Indien Beatz de door de potentiële huurder bevestigde en getekende overeenkomst nog niet heeft ontvangen en Beatz de zaal aan een derde kan verhuren, dan zal Beatz de potentiële huurder daar direct van in kennis stellen en dient de potentiële huurder per direct aan te geven of hij al dan niet van de aanbieding van Beatz gebruik wil maken.
3.3 Huurder verklaart door aanvaarding van de overeenkomst op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de algemene voorwaarden van Beatz.

Artikel 4: Huur

4.1 Beatz verhuurt haar ruimte(n) ten behoeve van de vooraf gereserveerde activiteiten en stelt deze ruimte(n) op de gereserveerde datum (data) beschikbaar.
4.2 Tot het gehuurde behoort/behoren uitsluitend de gereserveerde ruimte(n) en faciliteiten welke in de overeenkomst staan vermeld.
4.3 Huurder dient zich te houden aan de aanvangstijd en eindtijd zoals in de overeenkomst vermeld.
4.4 Activiteiten die nodig zijn voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur kunnen alleen  plaatsvinden op een tijdstip in overleg met Beatz bepaald.
4.5 Uitlopen na, of eerder aanvangen van de gereserveerde activiteit kan alleen wanneer dit vooraf is aangevraagd en is bevestigd door Beatz.

Artikel 5: Annulering

5.1 Bij annulering tot één maand van te voren worden er geen kosten in rekening gebracht.
5.2 Bij annulering tussen 30 en 15 dagen van te voren wordt 25% van de goedgekeurde offerte in rekening gebracht.
Dit bedrag is gelijk aan de aanbetaling.
5.3 Bij annulering tussen 15 dagen en 3 dagen van te voren wordt 50% van de goedgekeurde offerte in rekening gebracht.
5.4 Bij annulering 3 dagen van te voren en in geval van ‘no show’ wordt 75% van de goedgekeurde offerte in rekening gebracht.
5.5 De annuleringskosten worden niet in rekening gebracht als de overeenkomst tot maximaal
zes maanden verschoven wordt voor een soortgelijke of grotere reservering. Indien de hernieuwde reservering opnieuw geannuleerd wordt dan worden de annuleringskosten wel in rekening gebracht, berekend over de waarde van de laatst gemaakte reservering.
5.6 Annulering kan alleen per e-mail geschieden of telefonisch waarna deze alsnog schriftelijk bevestigd dient te worden.

Artikel 6: Betaling

6.1 Een aanbetaling van 25% van de goedgekeurde offerte/getekende overeenkomst is nodig, tenzij anders overeengekomen.
6.2 De aanbetaling dient een maand voor aanvang van de gereserveerde activiteit ontvangen te zijn door Beatz, tenzij anders overeengekomen.
6.3 Kosten van de aanbetaling zullen conform de offerte/getekende overeenkomst worden gefactureerd. De werkelijke kosten zullen op nacalculatiebasis aan huurder in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Betalingstermijn

7.1 Facturen dienen binnen 14 dagen (zegge veertien dagen) na factuurdatum door huurder te zijn voldaan.
7.2 Indien de huurder niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Beatz is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de huurder zijn verplichting tot betaling niet (volledig) is nagekomen.
7.3 Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de huurder naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 100,00. Indien een huurder in gebreke is, dan dient hij alle eventueel op de inning vallende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, aan Beatz te vergoeden.

Artikel 8: Gebruik van het gehuurde

8.1 Het is huurder niet toegestaan de zaal voor een andere dan in de overeenkomst aangegeven activiteit te gebruiken en/of aan derden te verhuren of in gebruik te geven.
8.2 Aanwijzingen van medewerkers van Beatz dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
8.3 Huurder dient zich te houden aan het door Beatz vastgestelde maximaal toegestane aantal gasten.
8.4 In de gehuurde ruimte(n) mag door huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van Beatz.
8.5 Huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het gebouw aanwezige zaken.
8.6 Huurder dient de ruimte(n) achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd(en) aangetroffen.
8.7 Indien de ruimte(n) door huurder niet naar behoren wordt aangetroffen dient dit vooraf en voor aanvang bij het personeel van Beatz te worden gemeld.
8.8 Huurder is voorts gehouden alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade als in artikel 8.5 bedoeld te voorkomen.
8.9 Het nemen van dergelijke maatregelen, genoemd onder 8.8 ontslaat huurder niet van de verplichting optredende schade als vorenbedoeld aan Beatz te melden en te vergoeden.
8.10 Beatz heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. in de gehuurde ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte(n) door huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.
8.11 Huurder ziet erop toe dat tijdens de huurperiode in het gehuurde geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke en/of brandbare goederen en stank verspreidende stoffen worden toegepast, tenzij hiervoor door Beatz schriftelijk toestemming is verleend.
8.12 Roken is niet toegestaan in Beatz, met uitzondering van de rookruimte op de eerste verdieping.
8.13 Huurder dient ervoor te zorgen dat huurder of diens gebruikers/gasten geen overlast veroorzaken bij het in gebruik nemen of verlaten van de ruimte(n).
8.14 Huurder dient erop toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor medehuurders op het bedrijventerrein en/of omwonenden.

Artikel 9: Ontbinding van de overeenkomst

9.1 Het per direct ontbinden van de overeenkomst van de zijde van Beatz is mogelijk indien er sprake is van:
– het niet nakomen van de verplichtingen door huurder zoals vastgelegd in de overeenkomst;
– wangebruik door huurder (of gebruikers/gasten) van het gehuurde;
– het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door huurder aan Beatz;
– ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde, of het veroorzaken van overlast door huurder (of gebruikers/gasten).
9.2 Beatz zal alsdan niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Beatz kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, noch door huurder, noch door gebruikers/gasten.Dit geldt zowel voor mogelijke materiële schade ten gevolge van verblijf binnen de ruimte van Beatz, als wel voor mogelijke schade ten gevolge van de activiteiten door huurders.
10.2 Beatz is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van in de garderobe of andere ruimte(n) aanwezige kleding en/of andere goederen.
10.3 Beatz draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen van huurder of derden en belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan.
10.4 Beatz behoudt zich het recht voor achtergelaten goederen te verwijderen, zonder dat Beatz aansprakelijk is voor verlies of beschadiging.
10.5 Huurder wordt volledig aansprakelijk gehouden voor diens gebruikers/gasten, (zakelijke) partners of overige contacten welke terug te voeren zijn op de huurder welke op enerlei wijze schade toebrengen aan Beatz.

Artikel 11: Overmacht

11.1 Beatz is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door haar toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, water, riool, verwarming, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, vertragingen in de aanvoer van water en elektra, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Beatz alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 Beatz behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Beatz gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4 Indien Beatz bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de huurder gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
11.5 Beatz aanvaardt nimmer enige vorm van aansprakelijkheid direct of indirect inzake (zaak)schade door overmacht en verlies aan inkomsten van de zijde van haar klanten/huurders inzake het onderbreken, verlengen, verplaatsen, herhalen of opnieuw uitvoeren van enig welke opleiding, voorstelling, workshop, cursus, training of andere activiteit in het gehuurde.
11.6 Beatz is niet gehouden enige vorm van schadeloosstelling te voldoen aan de kant van de huurder, direct of indirect die verder gaat dan de termijn waarbinnen de overmacht in stand blijft en nooit verder dan het bedrag van zaalhuur welke met de huurder overeengekomen is voor de duur van periode waarin de overmacht in stand blijft, zoals hier in artikel 11 beschreven.

Artikel 12: Toepasselijk recht

12.1 Op deze bepalingen is het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
12.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
12.3 Het niet naleven van de algemene voorwaarden heeft onmiddellijk en onomkeerbare opzegging van de overeenkomst, inclusief reeds gemaakte reserveringen, tot gevolg, zonder recht op restitutie of de mogelijkheid tot het verhalen op eventueel daaruit voortvloeiende schade voor de huurder.